Общи условия

София дейта център / Sofia Data Center (SDC) e бранд на българската телекомуникационна компания Нетера.

Запознайте се също и с Политиката за защита на личните данни на Нетера ЕООД и Политиката за управление на енергията на Нетера ЕООД

Общи условия за предоставяне на телекомуникационни услуги и продажба на стоки 

от “НЕТЕРА” ЕООД

в сила от 02 януари 2023 г.

I. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Нетера” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, Камбаните Грийн Офиси, eт. 3, ул. „Витошки камбани“ № 9, ПК 1766, ЕИК 121039370, наричано по-долу „Нетера”, и Клиентите относно предоставянето на телекомуникационни услуги от Нетера. Тези Общи условия са задължителни за Нетера и Клиента, имат неограничен срок и продължават своето действие докато Нетера предоставя услуги на Клиента въз основа на приети Поръчки.

2. Договорът между Нетера и Клиента представлява съвкупността от приета по реда на тези Общи условия Поръчка за предоставяне на телекомуникационни услуги, Описание на услугата (за всеки вид услуга), Споразумение за гарантиране на качеството на услугите, ако е приложимо, и настоящите Общи условия.

3. В случай на противоречие, по ред на намаляване на приоритетите се прилагат следните документи: a) Поръчка; b) Споразумение за гарантиране качеството на услугите; c) Описания на услугите; d) Настоящите Общи условия.

4.  По смисъла на тези Общи условия:

4.1. „Телекомуникационна услуга”, предоставяна от Нетера, е всяка услуга, описана в Поръчка за предоставяне на телекомуникационни услуги;

4.2. „Описание на услугата“ е документ, съдържащ описание на една или повече услуги от портфолиото на Нетера, заедно с дефиниция на техните търговски и технически параметри. Клиентът може да поръча една или повече от тези услуги, като ги включи в Поръчката. За избягване на съмнение, Нетера предоставя само услугите, които са посочени в подписана от страните Поръчка;

4.3. „Търговски параметри на услугата“ – включват цена, срок за активиране, срок на предоставяне на услугата, фиксиран срок или автоматично подновяване, както и другите търговски параметри, в съответствие с Описанието на услугата. Търговските параметри са предмет на договаряне между Клиента и Нетера и се отразяват в Поръчката;

4.4. „Техническите параметри на услугата“ – включват елементи на техническата реализация на услугата, специфични за всеки отделен случай. Кои параметри са „технически“ е определено в Описанието на услугата. Промяната на техническите параметри за дадена услуга не влияе на търговските условия или на ползването на услугата от Клиента. Техническите параметри не са част от Поръчката за предоставяне на телекомуникационни услуги;

4.5. „Споразумение за гарантиране качеството на услугите” – описва гаранциите за качеството и условията за поддръжка на услугите, включително обезщетения при отклонение от времето за наличност на услугата;

4.6. „Дата на активиране на услугата” е датата, на която Нетера започва ефективно да предоставя нова услуга на Клиента, или датата на която е извършена промяна на услуга, която е вече активирана;

4.7. „Срок за активиране на услугата“ е срокът, в който Нетера се ангажира да активира определена услуга. Предвидена е в Поръчката и започва да тече от датата на влизане в сила на Поръчката;

4.8. „Приемателен протокол” е протоколът, подписан при успешно завършване на тестовете и приемане от Клиента на услугите, предоставяни от Нетера;

4.9. „Срок за предоставяне на услугата“ е срокът, указан в Поръчката за всяка конкретна услуга, в течение на който Нетера се ангажира да предоставя уговорената с приета Поръчка услуга. Този срок започва да тече от Датата на активиране на услугата;

4.10. „Отчетен период“ е период от време, въз основа на който услугата се таксува (месечно, годишно и др.). Отчетният период се посочва в Поръчката;

4.11. „Мрежа(та)” са една или повече електронни съобщителни мрежи, използвани за предоставяне на телекомуникационните услуги, предвидени в Поръчката.

5. Видове Услуги, предоставяни от Нетера чрез Мрежата

5.1. В зависимост от вида на срока за предоставяне на услугата: a) „Услуги с фиксирана крайна дата на предоставяне“ - предоставянето на тези услуги се прекратява с изтичане на техния срок; b) „Услуги с автоматично продължаване“ - предоставянето на тези услуги продължава и след изтичането на техния срок, както е предвидено в чл. 26.3.

5.2. В зависимост от начина на заплащане услугите могат да бъдат предплатени или услуги, които се заплащат в края на Отчетния период.

5.3. В зависимост от начина на отчитане услугите могат да бъдат абонаментни или с отчитане на ползването. При абонаментните услуги се отчита периодът от време, през който Клиентът е имал достъп до услугата независимо дали е използвал услугата. При услугите с отчитане на ползването Клиентът получава достъп до услугата и може да я ползва при поискване, като се отчита реалното ползване на услугата.

5.4. В зависимост от начина на предоставяне услугите, те могат да бъдат еднократни услуги и услуги с периодично предоставяне.

6. Поръчка за предоставяне на услуги

6.1. В Поръчката се посочват идентификационни данни на Нетера и Клиента, лица за контакт, списък на поръчаните услуги, цени, търговски параметри за всяка поръчана услуга срок на предоставяне на услугите, период или дата на активиране на услугите и други.

6.2. С Поръчката страните уговарят: 

6.2.1. Предоставянето на една или повече нови услуги, всяка от които се отбелязва с „нова“;

6.2.2. Промени по отношение на услуги, предоставяни от Нетера на Клиента. Тези услуги се отбелязват с „изменена“;

6.2.3. Прекратяването на услуги, в случаите, когато прекратяването се извършва по взаимно съгласие на страните.

6.3. Поръчката може да съдържа и списък на всички останали услуги, които Нетера вече предоставя на Клиента към този момент, като тези услуги се описват в отделна секция.

6.4. За определен период от време Нетера може да предоставя на Клиента услуги с нулева стойност. В този случай, Поръчката за тях може и да не е подписана от Клиента.

6.5. Поръчката между Нетера и Клиента се счита за сключена от датата на нейното подписване от двете страни.

7. Активиране на услугата. Приемателен протокол

7.1. Активирането на услугите се удостоверява с извършването на приемателен тест. Продължителността и условията за провеждане на теста са посочени в Описанието на услугата.

7.2. Тестът се счита за успешен, ако резултатите му отговарят на параметрите, посочени в Описанието на услугата.

7.3. След успешно завършване на приемателния тест, Нетера започва предоставянето на услугите. Тази дата се счита за дата на активиране на услугите.

7.4. На датата на активиране се съставя Приемателен протокол (Протокола), с който се констатира покриване на качествените показатели, предварително уговорени между страните. Протоколът се подписва от упълномощени представители на страните и представлява неразделна част от Договора. За упълномощени представители на страните се считат техните служители, както и други лица, за които може да се направи основателно предположение, че могат да удостоверят активирането на услугите.

7.5. В случай, че в 5- дневен срок от получаване на Протокола Клиентът не го подпише и не направи възражение относно качеството на услугите, приемателният протокол се счита за подписан.

7.6. В случай, че Клиентът има основателни възражения, те се разглеждат, правят се нужните промени и се провежда нов приемателен тест.

II. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

8. Нетера има право:

8.1. да получава от Клиента уговорените суми за предоставяните услуги в срокове и в размер съгласно условията на Поръчката;

8.2. да дава указания и инструкции на Клиента за правилно използване на услугите;

8.3. временно да прекъсне предоставянето на услугите на Клиента при извършване на планирана профилактика на Мрежата или в случай че Клиентът наруши което и да е от задълженията си, описани в чл. 12.5. от настоящите Общи Условия;

8.4. да изменя Техническите Параметри и конфигурации на услугите при условие, че не се изменят търговските параметри на услугите и промените се извършват единствено по време на планирана профилактика;

9. Нетера е длъжно:

9.1. да предоставя на Клиента уговорените услуги;

9.2. да предоставя услугите с гарантирано качество и ниво на поддръжка, съгласно Споразумението за гарантиране качеството на услугите (ако е приложимо) и Описанието на услугите, съдържащи гаранциите за качество и неустойките при отклонение от техническите параметри за наличност;

9.3. в случаите, когато има планирана профилактика, която може да доведе до прекъсване или влошаване на качеството на услугите, да уведомява Клиента при условията предвидени в Договора.

10. Отговорност на Нетера

10.1. Нетера носи отговорност за предоставяне на услугите в границите между крайните точки на услугите.

11. Клиентът има право:

11.1. да получава услугите с параметри и качество, съгласно условията на Договора;

11.2. да иска информация и получава справки относно ползването на услугите, предоставяни от Нетера;

12. Клиентът е длъжен:

12.1. да заплаща своевременно и в пълен размер, дължимите от него суми, определени в Поръчките;

12.2. да уведомява Нетера за проблеми, свързани с ползването на услугите;

12.3. да оказва пълно съдействие на Нетера за предоставяне на услугите и отстраняване на проблеми, свързани с тях, както и да предоставя достъп на представители на Нетера до крайните точки на предоставяне на услугите, находящи се в негово владение;

12.4. да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства, предоставени от Нетера, и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Нетера;

12.5. да не нарушава нормалното функциониране, сигурността или целостта на Мрежата или услугите на Нетера, да не препятства или смущава ползването на услуги от други клиенти на Нетера, да пази доброто име и търговската репутация на Нетера, както и да не използва услугите по начин, който може да доведе до отговорност за Нетера.

13. Невъзможността на Клиента да използва услугите по причини, за които Нетера не отговаря, не го освобождава от задължението му за заплащане на уговореното възнаграждение за тях

III. ФОРС МАЖОР

14. Нито една от страните не носи отговорност за забавено изпълнение или друго неизпълнение, ако причината за това са настъпили формажорни обстоятелства, включително но не само природни бедствия, пожар, наводнение или други катастрофи; актове на изпълнителната власт; национални извънредни ситуации, бунтове, войни; терористични актове. За форсмажорни обстоятелства се считат и действията на трети лица извън контрола на Нетера, които са поставили Нетера в обективна невъзможност да предостави услугите.

14.1. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в случай на форсмажор за периода докато трае непреодолимата сила или случайното събитие. Докато трае непреодолимата сила или случайното събитие, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, станали изискуеми преди настъпването на форсмажорните обстоятелства.

14.2. Страната, която е под въздействие на форсмажорни обстоятелства, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за обстоятелствата и ограниченията, наложени от тях. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

14.3. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от 30 дни, всяка от страните може да прекрати засегнатата от форсмажор услуга без да дължи обезщетение, с отправяне на писмено уведомление с обратна разписка. В този случай прекратяването не освобождава Клиента от задълженията му за плащане, възникнали преди датата на прекратяването. IV. ЦЕНИ. УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

15. За предоставяните услуги Клиентът заплаща на Нетера възнаграждение, както следва:

15.1. По отношение на еднократните услуги: a) определена цена за предоставената услуга (еднократна такса);

15.2. По отношение на периодичните услуги на абонаментен принцип: a) еднократна цена за активиране/промяна (инсталационна такса); b) периодична абонаментна цена (абонаментна такса);

15.3. По отношение на услугите с отчитане на използването: a) такса за използване;

15.4. Други такси, определени в поръчката.

15.5. Промяната в цената на електроенергията се отразява в таксата на Клиентите, използващи услуги, свързани с консумацията на електроенергия.

16. В 5- дневен срок от подписване на Поръчката от страните, Клиентът заплаща на Нетера първоначална сума за всяка услуга, включваща: a) еднократна цена за активиране/промяна (инсталационна такса); b) първа абонаментна цена (за предплатените периодични услуги); c) други такси (ако има такива)

17. Клиентът заплаща уговорените такси на определени дати (падежи), посочени в поръчките за всяка отделна услуга.

17.1. Нетера изпраща на Клиента фактури по електронен път, чрез електронна поща.

18. Периодична услуга се таксува от датата на активиране до датата на прекратяване.

19. За първия и последния отчетен период от предоставяне на периодична услуга се дължи абонаментна цена пропорционално на времето, през което тя е предоставяна.

20. Цените за предоставените услуги се заплащат по банков път по банкова сметка на Нетера, посочена в Поръчката.

20.1. Всички цени, освен ако не е указано друго, са без включен ДДС. Неполучаването на фактура не освобождава Клиента от задължението за заплащане на таксите в срок.

20.2. При плащане по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на Нетера.

20.3. Всички комисионни, такси и други разноски на банката на Клиента и кореспондентските банки във връзка с банковия превод са за сметка на Клиента.

V. ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

21. Правилата на настоящият раздел се прилагат при прехвърляне на собственост върху движими вещи („Стоката“) от Нетера на Клиента. Останалите раздели на настоящите Общи условия се прилагат съответно - доколкото в настоящия раздел не е уговорено друго или съответните разпоредби са неприложими по отношение на покупко-продажбата.

22. Прехвърляне на собствеността и риска при продажба на изплащане

22.1. При продажба на изплащане Нетера запазва собствеността върху стоката докато получи последната погасителна вноска. При неплащане на част от цената за стоката от Клиента, Нетера може да иска връщане на стоката или изплащане на неплатената част от цената.

22.2. Рискът от погиване или увреждане на стоката преминава върху Клиента от датата на предаване на стоката.

23. Разваляне на договора за продажба

23.1. Нетера има право да развали договора за продажба на стоки и без спазване на изискванията на чл.87 от ЗЗД, ако: a) Клиентът не заплати цената на стоката, когато предаването на стоките трябва да се извърши едновременно или след заплащане на цената; b) ако Клиентът не се яви да приеме или откаже да приеме стоката. В тези случаи Нетера изпраща писмено уведомление до Клиента в срок до 5 работни дни от изтичане на срока, че договорът се счита за развален 

VI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

24. Неустойка за неизпълнение на Нетера

24.1. В случаите на отклонение от гарантираното време за наличност на услугата, Клиентът може да поиска, а Нетера се задължава да му заплати неустойка, точният размер или начинът на изчисляване на която се определят в Споразумението за гарантиране качеството на услугите.

24.2. Общият размер на неустойките за един период, през който се изчислява времето за наличността за определена услуга, не може да превишава размера на таксата за тази услуга за същия период.

24.3. Заявките за получаване на неустойката по предходния член се депозират писмено от Клиента пред Нетера в 30- дневен срок след края на Отчетния Период, през който е констатирано нарушено качество. Нетера се задължава при основателност на претенцията да издава кредитно известие.

24.4. Нетера не дължи неустойка в случаите, когато отклонението от времето за наличност на услугата се дължи на форсмажорни обстоятелства, причини извън крайните точки на предоставяне на услугата или на извършвана от Нетера профилактика, докато трае същата.

25. Неустойка за неизпълнение на Клиента. Временни санкции

25.1. В случай на забавено плащане на дължима от Клиента сума Нетера има право на неустойка в размер на 0.5% от дължимата сума за всеки ден забава до окончателното изплащане.

25.2. В случай на забавено плащане и след отправяне на 10 дневно писмено предизвестие, Нетера може да спре предоставянето на услугата. Това не лишава Нетера от правото да развали Договора изцяло или само по отношение на услугата, за която Клиентът не заплаща дължимите суми. В този случай Клиентът дължи неустойка в размер на абонаментните такси за предоставяне на услугата за времето на нейното спиране. Предоставянето на услугата се възстановява след заплащане от Клиента на всички дължими съгласно Поръчката суми, включително неустойките.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ. РАЗВАЛЯНЕ 26. Услугите се прекратяват, както следва:

26.1. Всяка услуга може да бъде прекратена по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

26.2. При услуги с фиксирана крайна дата на предоставяне - с изтичане на срока се преустановява тяхното предоставяне;

26.3. При услугите с автоматично продължаване предоставянето на тези услуги продължава и след изтичането на техния срок за неограничен брой последващи периоди, всеки от които е равен на Отчетния Период за съответната услуга. Частично или цялостно прекратяване на договора след автоматичното му подновяване се извършва след отправяне на писмено предизвестие от някоя от страните със срок не по-кратък от 1 месец. В случай, че отчетният период е по-кратък от един месец, срокът на предизвестието за прекратяване е равен на срока на отчетния период.

27. Разваляне от Клиента при забавено активиране При забава за активиране на услугата Клиентът може да развали Договора частично - по отношение на тази услуга, с отправяне на писмено предупреждение до Нетера, с което предоставя допълнителен 30- дневен срок за активиране на услугата. Ако в предоставения 30- дневен срок услугата не бъде активирана, Договорът се счита за развален по отношение на тази услуга.

28. Разваляне от Нетера

28.1. Ако Клиентът не заплати в срок първоначалната сума за определена услуга, Нетера има право да развали Договора по отношение на тази услуга с отправяне на писмено предупреждение до Клиента, с което предоставя допълнителен 15- дневен срок за заплащане на първоначалната сума. С изтичането на този срок Договорът се счита за развален по отношение на тази услуга и Нетера прекратява нейното предоставяне, освен ако незаплатената до този момент сума не бъде междувременно изцяло изплатена на Нетера заедно с дължимата неустойка.

28.2. Ако Клиентът просрочи с повече от 30 дни заплащането на такса за определена услуга, Нетера има право да развали Договора частично по отношение на тази услуга като предостави на Клиента срок за плащане. С изтичането на този срок Нетера прекратява предоставянето на услугата, освен ако незаплатената до този момент сума не бъде междувременно изцяло платена на Нетера, заедно с дължимата неустойка. За избягване на съмнение, при извършено плащане в допълнително предоставения съгласно предходното изречение срок, Договорът остава в сила.

28.3. Нетера има право да развали Договора незабавно в случай че Клиентът наруши някое от своите задължения съгласно 12.5. от настоящите общи условия.

28.4. Извън горните хипотези, Нетера има право да развали Договора изцяло или частично по отношение на определена услуга при неизпълнение на което и да е друго задължение на Клиента.

29. Неустойки при разваляне по вина на Клиента При разваляне на Договора изцяло или частично по отношение на определена услуга по вина на Клиента, Клиентът дължи на Нетера неустойка в размер на оставащите абонаметни такси за услугите, по отношение на които Нетера е упражнила правото си на разваляне, до изтичане на техния срок, а в случаите на разваляне на целия Договор, за всички услуги. 30. Предсрочно прекратяване на срочен договор от Клиента При пълно или частично предсрочно прекратяване на срочен договор, Клиентът дължи обезщетение на Нетера в размер на всички дължими суми за прекратените услуги до края на срока на договора.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

31. Освен в случаите на умисъл или груба небрежност, отговорността на Нетера за предоставяне на услугите в съответствие с гарантираното ниво на качество на услугите, се ограничава до размера на неустойките, предвидени в Споразумението за гарантиране качеството на услугите.

32. Клиентът носи самостоятелна отговорност за съдържанието на получаваните, съхраняваните или изпращаните от него данни чрез услугата (например телевизионни- и радиопрограми). Клиентската услуга не може да има съдържание, което Клиентът няма право да излъчва съгласно приложимото законодателство, включително, но не само относно: забрана за реклама, домашно пазаруване, лотарии, хазарт, игри и телемаркетинг и др. Освен това, Клиентът носи самостоятелна отговорност по отношение на правата на интелектуална собственост (авторско право и сродните му права) върху съдържанието на неговата услуга съгласно приложимото законодателство. Приложимо законодателство означава всички настоящи или бъдещи закони, регламенти, директиви или конвенции, приети от всеки компетентен орган във всяка държава, които имат контрол по отношение на дейностите, обхванати от настоящия договор, доколкото тези закони или подзаконови нормативни актове са действали по времето на предоставяне на услугите.

33. Клиентът се задължава да обезщети Нетера в пълен размер в случай на претенции от трети лица, свързани с авторски права и други права на интелектуална собственост върху съдържанието, което разпространява посредством услугите.

34. Клиентът се задължава да извършва дейността си законосъобразно, като осигурява наличието на всички необходимите права, лицензи и други права и разрешения съгласно приложимото законодателство.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

35. Клаузите на Договора нямат за цел отстъпването на права върху софтуер. Нетера не отстъпва и Клиентът не придобива авторски и/или други права на интелектуална собственост върху софтуер във връзка с предоставяните услуги от Нетера на Клиента.

36. Клиентът безвъзмездно отстъпва на Нетера неизключителното право да използва фирменото му наименование и/или търговска марка, както следва: a) като част от маркетингови и презентационни материали на Нетера; b) в списък с клиенти, публикуван на интернет страницата на Нетера.

37. По време на действието на Договора и за срок от 1 година след това, всяка страна се задължава да не разгласява пред трети лица и пази в тайна факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност на другата страна, предоставени при условията на конфиденциалност или които разумно може да се предположи според обстоятелствата, че представляват конфиденциална информация. Всяка от страните се задължава да изисква от служителите и подизпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност. Търговските параметри и условия на Договора представляват конфиденциална информация.

38. Личните данни, които Клиентите предоставят, както и личните данни, които Нетера генерира в процеса на предоставяне на услугите и продуктите, се обработват и съхраняват от страна на Нетера в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Нетера, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Клиентите, се съдържа в 180425 Политика за защита на личните данни на „Нетера“ ЕООД, която е публикувана на интернет страницата на дружеството www.neterra.net

39. Адресите и начините за кореспонденция между страните се уговарят в Поръчката.

39.1. Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в Поръчката, тя е длъжна в 5- дневен срок да уведоми другата страна в писмена форма. В случай, че страната не изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

40. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите на Договора се окаже/окажат недействителна/и, това не води до недействителност на Договора, на други клаузи или части от него. Страните ще продължат да прилагат останалата част на Договора без съответната нищожна разпоредба или съгласно нейното заместване по право от съответната императивна норма.

41. За всички неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство. В случай на спор страните ще положат всички усилия за неговото извънсъдебно разрешаване в най-кратък срок чрез преговори между надлежните представители на двете дружества. Страните ще спазват следната процедура: 41.1. Всяка страна може да изпрати писмено уведомление на другата страна за намерението си да предизвика доброволно извънсъдебно разрешаване на спора.

41.2. В срок от 5 работни дни, считано от получаване на уведомлението страните определят място за среща, която се насрочва за дата не по-късно от 10 работни дни от получаването на уведомлението.

41.3. Надлежните представители на страните, заедно с техните юридически съветници и други експерти, ако такива са необходими в зависимост от обстоятелствата, ще положат в дух на добра воля и взаимни отстъпки всички възможни усилия за разрешаване на възникналия спор.

41.4. Ако спорът не може да бъде разрешен в срок от 30 дни от уведомлението, всички спорове, породени от тези Общи условия или Договора като цяло или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.